ชื่อ - นามสกุล :นางสาววีรนุช บับพาสังข์
ตำแหน่ง :คนงาน (จัดเก็บรายได้)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0956648354
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : 4