ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประภัสสร อยู่สุข
ตำแหน่ง :คนงาน (ทั่วไป)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0640184368
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : 4