ชื่อ - นามสกุล :นางพรทิพย์ บินจรัญ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0930785949
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 6