ชื่อ - นามสกุล :นายสมใจ สินชัย
ตำแหน่ง :คนงาน (รักษาความสะอาด)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0621435306
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : 7