เมนูหลัก
     
กองคลัง

- การเงินและบัญชี

- แผนการใช้จ่ายเงิน

     
E-Service


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน(เขาแก้วช่วยประชาชน)

     
ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาแก้ว

/UserFiles/File/KhaoKaew_58.pdf

     
ข้อมูลหมู่บ้าน


     
งานประชาสัมพันธ์
 • รายงานกิจการประจำปี 2559
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 6
 • คู่มือบริการประชาชน

 •      
  แผนพัฒนาท้องถิ่น


       
  ข้อมูลระบบสารสนเทศ
       
  การบริหารพัสดุ

       
  ลิ้งหน่วยงานราชการ
       
  แบบสำรวจความคิดเห็น

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
       
  Fanpage
       
  สถิติผู้เยี่ยมชม

   เริ่มนับ 25/พ.ค./2557
  ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
  ขณะนี้
  2 คน
  สถิติวันนี้
  93 คน
  สถิติเมื่อวานนี้ี้
  183 คน
  สถิติเดือนนี้
  276 คน
  สถิติปีนี้
  47002 คน
  สถิติทั้งหมด
  47002 คน
  IP ของท่านคือ 54.158.251.104
  (Show/hide IP)
       

   
    
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
   

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

  ( ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด)
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะดำเนินการสำรวจตรวจสอบเพื่อการวางแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
  2. มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความ ต้องการ  อาทิ ถนน  แหล่งน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ รางระบายน้ำ ฯลฯ
  3. มีการจัดสวนสาธารณะ  และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อชุมชน
  4. จัดทำและวางระบบผังเมืองรวม ระบบภาพถ่ายทางอากาศ GPS เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท.เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและ  การบริการ
  6. อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย    
  8. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.เลย โดยผ่าน Video Conference
  ฯ ล ฯ
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนา  คน  สังคม  คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
  1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น
  2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด  และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎมาย 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  สังคมโดยใช้กระบวนการประชาคม
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน
  7. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ   เช่น โรคไข้หวัดนก  โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์  โรคฉี่หนู  ฯลฯ 
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  10.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
  11.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงหันมาใช้พืชสมุนไพรแทน
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
  ฯลฯ
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆในกระบวนการการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ  พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน                           
  4. ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามระเบียบกำหนดให้                              
  5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
  6. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
  7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน
  8. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตามหลัก ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ฯ ล ฯ
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา
  1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว  ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก  ปลอดภัย  และรวดเร็ว                          
  2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
  3. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆที่สำคัญเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย  ตลอดจนจัดให้มีสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลย
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และอุปกณ์การกีฬาต่างๆ
  7. ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมสำหรับบริการประชาชน
  ฯลฯ
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  1. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา  และการให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
  3. ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน
  7. ส่งเสริมให้สถานศึกษา  และสถาบันทางศาสนาเป็นหลักในการสอน  เพื่อปลูกฝัง  จริยธรรมคุณธรรม  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะพื้นบ้าน  การละเล่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
  10. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น  และงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
  ฯ ล ฯ
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
                              และสิ่งแวดล้อม
  1. ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณภัย
  2. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก       สาธารณภัย
  3. ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม
  4. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  5. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชนและเตือนภัยชุมชน
  6. สงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และชุมชนในจังหวัดเลยให้มีความยั่งยืน และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
  7. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นที่
  8. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  9. ควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย  การบำบัดน้ำเสีย  การกำจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล  ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  ฯลฯ     
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้   
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบาย ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
  2. การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายภายในท้องถิ่นและการค้าชายแดน
  4. จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/อื่นๆ และก่อสร้างศูนย์สาธิต  การตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์                               
  5. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทำ  และทำงานอย่างมีศักยภาพ  เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตและได้เปรียบทางการแข่งขัน
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน
  7. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์และการผลิตสัตว์น้ำจืดสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP
  8. ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ
  ฯลฯ
   

  ©2021 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ถนน นาบอน-สงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
  Khaokaew Subdistrict of Chiangkhan ,Loei
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0701