เมนูหลัก
     
กองคลัง

- การเงินและบัญชี

- แผนการใช้จ่ายเงิน

     
E-Service


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน(เขาแก้วช่วยประชาชน)

     
ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาแก้ว

/UserFiles/File/KhaoKaew_58.pdf

     
ข้อมูลหมู่บ้าน


     
งานประชาสัมพันธ์
 • รายงานกิจการประจำปี 2559
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 6
 • คู่มือบริการประชาชน

 •      
  แผนพัฒนาท้องถิ่น


       
  ข้อมูลระบบสารสนเทศ
       
  การบริหารพัสดุ

       
  ลิ้งหน่วยงานราชการ
       
  แบบสำรวจความคิดเห็น

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
       
  Fanpage
       
  สถิติผู้เยี่ยมชม

   เริ่มนับ 25/พ.ค./2557
  ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
  ขณะนี้
  1 คน
  สถิติวันนี้
  93 คน
  สถิติเมื่อวานนี้ี้
  183 คน
  สถิติเดือนนี้
  276 คน
  สถิติปีนี้
  47002 คน
  สถิติทั้งหมด
  47002 คน
  IP ของท่านคือ 54.158.251.104
  (Show/hide IP)
       

   
    
  ข้อมูลทั่วไป  
   

  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขาแก้ว
        ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยงบประมาณของโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) จำนวน 251,100 บาท เพื่อใช้เป็น
  1. ศูนย์พัฒนาตำบล ( ที่ทำการสภาตำบล )
  2. ศูนย์ราชการประจำตำบล
  3. ศูนย์ข้อมูลระดับตำบล
        การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากสภาตำบล ตามราชกิจจา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 52ง จึงจัดตั้งสภาตำบลเขาแก้วเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540
  การยกฐานะเป็นเทศบาล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ( ฉบับที่5 )  พ.ศ.  2546  และมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  รัฐมนตรี     ว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วเป็นเทศบาลตำบลเขาแก้ว  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2548   

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  1. สภาพทั่วไป
  1.1 ที่ตั้ง  พิกัด  QV  900699
         เทศบาลตำบลเขาแก้ว  ทิศเหนือ  ติดกับ  ต.เชียงคาน, ต.บุฮม,  อ.เชียงคาน ทิศใต้  ติดกับ       ต.จอมศรี, ต.ธาตุ อ.เชียงคาน ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชมเจริญ  อ.ปากชม   ต.ธาตุ    อ.เชียงคาน     ทิศตะวันตก  ติดกับ    ต.นาซ่าว  อ. เชียงคาน  มีระยะทางห่างจากอำเภอเชียงคาน ประมาณ  15  กิโลเมตร      
  ตำบลเขาแก้ว  มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา   โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   133  กิโลเมตร   หรือประมาณ   83,125  ไร่

  1.2 ภูมิประเทศ
  มีหมู่บ้านตั้งอยู่ตามที่ราบลุ่ม  10  หมู่บ้าน   ตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขา  3  หมู่บ้าน   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน  (ป่าภูเขาแก้ว –ดงปากชม)     ส่วนพื้นที่การเกษตรใช้ปลูกข้าว   มันสำปะหลัง  ทำสวน

  1.3 จำนวนหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน
  เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  13 หมู่บ้าน
  - หมู่ที่  1  บ้านโสกเก่า
  - หมู่ที่  2  บ้านโสกใหม่
  - หมู่ที่  3  บ้านนาเบน
  - หมู่ที่  4  บ้านนาป่าหนาด
  - หมู่ที่  5  บ้านวังอาบช้าง
  - หมู่ที่  6  บ้านตาดซ้อ
  - หมู่ที่  7  บ้านเขาแก้ว
  - หมู่ที่  8  บ้านท่าบม
  - หมู่ที่  9  บ้านท่าบม
  - หมู่ที่ 10  บ้านโสกเก่า
  - หมู่ที่  11 บ้านโสกใหม่
  - หมู่ที่  12  บ้านนาป่าหนาด
  - หมู่ที่  13  บ้านท่าบม

  1.4  กลุ่มดิน  คุณภาพของดิน
          ชุดดิน  แยกชุดดินแยกตามข้อมูลประกอบแผนที่  ที่ดินตามสถานีพัฒนาจังหวัดเลย  ดังรายละเอียดในแผนที่ดังนี้
                  หน่วยแผนที่ที่ดินที่  2  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเหนียวลึก  มีระบายน้ำเลว  มักมีน้ำท่วมขังบนผิวดิน  ในช่วงฤดูฝนเป็นระยะเวลา  3-4  เดือน  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  พบบนที่ราบน้ำท่วมถึงที่สภาพพื้นที่ค่อนข้างเรียบมีความลาดชัน  1-2%  ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางมากกว่า  20  เมตรขึ้นไป  ดินชุดนี้อยู่บริเวณ  บ้านโสกใหม่  หมู่  1 หมู่10  และ บ้านโสกใหม่ หมู่ 2  หมู่ 11
  หน่วยแผนที่ที่  17   เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเหนียวลึก    ระบายน้ำเลวมักมีน้ำท่วมขังบนดิน  ในช่วงฤดูฝนเป็นระยะเวลา    3 - 4  เดือน   มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง       พบบนที่ราบน้ำท่วมถึงที่สภาพพื้น   ที่ค่อนข้างเรียบมีความลาดชัน 0-2%   ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 240-320 เมตร  ดินชุดนี้อยู่บริเวณ  บ้านนาเบน หมู่ 3  บ้านเขาแก้ว หมู่ 7  บ้านท่าบม หมู่ 8  บางส่วน บ้านตาดซ้อ หมู่ 6  บางส่วน บ้านโสกเก่า หมู่ 10
  หน่วยแผนที่ที่  25  เป็นกลุ่มดินที่มีเหนียวปนเศษหิน  ค่อนข้างลึกถึงดินตื้น  มีการระบายน้ำดี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ  พบบนพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน  มีสภาพค่อนข้างเรียบ  มีความลาดชัน  0-2%  ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง  240-320 เมตร  ดินชุดนี้อยู่บริเวณ  บ้านนาป่าหนาด หมู่ 4  และหมู่ 12  บ้านโสกเก่า หมู่ 10  และบ้านโสกใหม่ หมู่ 11

  ปัญหาสำคัญในดินกลุ่มนี้  เนื้อดินไม่เหมาะสมสำหรับดินบางชนิด
          หน่วยแผนที่ที่  35  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเหนียว ดินลึกถึงลึกมากระบายน้ำดี  มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  พบบนพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน  มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน  2-5%  ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง  240-320 เมตร

  ปัญหาที่สำคัญในดินกลุ่มนี้  ได้แก่  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
           หน่วยแผนที่ที่ 38 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเหนียวปนเศษดิน ค่อนข้างลึกถึงดินตื้น มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ พบบนพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน  2-5%  ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง  240-320 เมตร

  ปัญหาสำคัญในดินกลุ่มนี้  ได้แก่  เนื้อดินไม่เหมาะสมสำหรับพืชบางชนิด
            ดินชุดนี้อยู่บริเวณ  บ้านนาป่าหนาด หมู่ 4    หมู่ 12  บ้านเขาแก้ว หมู่ 7 
  หน่วยแผนที่ที่ 46 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเหนียวปนเศษดิน ค่อนข้างลึกถึงดินตื้น มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ พบบนพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน  5-8%  ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง  240-320 เมตร
  ชุดนี้อยู่บริเวณ  บ้านโสกเก่า หมู่ 10  และบ้านโสกใหม่ หมู่ 11  และ บ้านท่าบม หมู่ 9   บางส่วน

  ปัญหาสำคัญในดินกลุ่มนี้ 
             ได้แก่  เนื้อดินไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับพืชบางชนิด  ความลาดชันปานกลาง  มีแนวโน้มจะเกิดการกัดกร่อนพังทลายได้ง่าย  จำเป็นต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นอย่างดี

  สมรรถนะ  และความเหมาะสมของดิน
            หน่วยแผนที่ที่  2,7  เป็นดินเหนียวระบายน้ำไม่ดี  มีน้ำท่วมขัง  3-4  เดือน  จึงเหมาะสมสำหรับการทำนาปลูกข้าว  นาปี  หรือเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ  ได้
            หน่วยแผนที่ที่  25  เป็นดินเหนียวปนเศษหิน  เหมาะสำหรับการปลูกไม้ผล  ได้แก่  มะม่วง  มะขาม  ลำไย
            หน่วยแผนที่ที่  34, 35, 38, 46  เป็นดินเหนียวลึกถึงลึกมาก  เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ต่างๆ  ได้แก่  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ข้าวไร่ ฝ้ายและไม้ผลต่างๆ

  การใช้ดิน
            การใช้ดินในการปลูกพืช  มีการใช้ดินในการปลูกพืชตามสภาพและความเหมาะสมเต็มพื้นที่  นอกจากนี้จะมีความผันแปรทางธรรมชาติหรือฤดูกาล  เช่น  น้ำท่วม  แห้งแล้ง  พายุ

  1.5 ประชากร
  ประชากรทั้งสิ้น   7,837   คน    แยกเป็น ชาย    3,962  คน    หญิง    3,875    คน
  จำนวนครัวเรือน  2,089  ครัวเรือน
  ( ข้อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน 2561 )

  ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
  ตามทะเบียนราษฎร ที่อาศัยอยู่จริง ตามทะเบียนราษฎร ที่อาศัยอยู่จริง
  บ้านโสกเก่า 649 649 181 181
  บ้านโสกใหม่ 794 794 191 191
  บ้านนาเบน 939 939 209 209
  บ้านนาป่าหนาด 536 536 169 169
  บ้านวังอาบช้าง 278 278 79 79
  บ้านตาดซ้อ 832 832 234 234
  บ้านเขาแก้ว 359 359 83 83
  บ้านท่าบม 738 738 198 198
  บ้านท่าบม 562 562 155 155
  บ้านโสกเก่า 629 629 168 168
  บ้านโสกใหม่ 554 554 144 144
  บ้านนาป่าป่าหนาด 503 503 157 157
  บ้านท่าบม 464 364 121 121
  รวม 7,837 7,837 2,089 2,089


   

  ตารางเปรียบเทียบช่วงชั้นอายุ  ของประชากร  (  ข้อมูล จาก ทะเบียนราษฎร )


  1.6  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  ไม่มี

  2. สภาพทางเศรษฐกิจ
           2.1 อาชีพ
  ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม  อาชีพรับจ้าง  และค้าขายบางส่วน
           2.2 หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบล คือ
  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก             6              แห่ง
  ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง          1              แห่ง
  โรงสีขนาดกลาง                  14           แห่ง       
  3.  สภาพทางสังคม
  3.1 การศึกษา
  -  โรงเรียนประถมศึกษา   6    แห่ง  (ร.ร. เอกชน  1   แห่ง)
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  3   แห่ง  ( ร.ร.ขยายโอกาส  1  แห่ง  เอกชน  1 แห่ง )
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  13    แห่ง
  -  ศูนย์การเรียนชุมชน                          1    แห่ง
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              6    แห่ง
  -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล      1   แห่ง
  -  ศูนย์สารสนเทศประจำตำบล               1    แห่ง
   
  3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  -  วัด / สำนักสงฆ์                                14     แห่ง
  -  โบสถ์                                              1     แห่ง
   
   3.3  การสาธารณสุข
                  -  สถานีอนามัยประจำตำบล  /  หมู่บ้าน       3    แห่ง
                  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ     100
                  -  มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน
                  -  สถานพยาบาลและการผดุงครรภ์                2   แห่ง
                  -  ศูนย์   ศสมช.                                                13   แห่ง
   
  3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบล                         1     แห่ง
  -  อปพร.  ประจำตำบลจำนวน  2  รุ่น        100    คน
   
  4.  การบริการพื้นฐาน
  4.1  การคมนาคม
  - ถนนลาดยาง  รพช.  หมายเลข  3012  สายนาบอน  -  สงเปือย  ผ่าน  12  หมู่บ้าน
  - ถนน  คสล.เชื่อมระหว่าง  บ้านนาป่าหนาด-บ้านวังอาบช้าง  และบ้านโสกเก่า-บ้านอุมุง
  - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และลูกรังบดอัดบางส่วน (เอกชน)
  - ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบล
  4.2  การโทรคมนาคม
  - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข          1          แห่ง  (เอกชน)
  - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                  21         แห่ง
  - มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริการมากกว่าร้อยละ  80  ของพื้นที่ในช่วงอากาศปลอดโปร่ง
  4.3 การไฟฟ้า
  - มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน     รวม      13    หมู่บ้าน
  - จำนวนประชากรที่ใช้             1,790   ครัวเรือนเป็นร้อยละ  97
   
  4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  -  ลำน้ำ,ลำห้วย     5      สาย      -     บึง,หนอง อื่น ๆ      5    แห่ง
   
  4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  - ฝาย                               14         แห่ง
  - บ่อน้ำตื้น                     175      แห่ง
  - บ่อโยก                       42         แห่ง
  - สระน้ำ                      25         แห่ง
  - ประปาหมู่บ้าน                         13           แห่ง
  - น้ำซับ                            6           แห่ง
  5. ข้อมูลอื่น ๆ
  5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                 ตำบลเขาแก้ว  มีพื้นที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์  คือ  ป่าวัดภูเขาแก้ว – ดงปากชม  เป็นแหล่งต้นน้ำหลักของตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามรองรับการท่องเที่ยวได้    เช่น  น้ำตกห้วยน้ำมี   น้ำตกห้วยม่วง  ห้วยตาด   และถ้ำเม่น
  ตำบลเขาแก้ว มีแหล่งหินแกรนิต, แร่เหล็ก, แร่แบไรท์ ที่สามารถดำเนินการในเชิงอุตสาหกรรมได้  และมีหินเขี้ยวแก้วหนุมานสามารถเจียรนัยเป็นเครื่องประดับตกแต่งได้
  5.3 มวลชนจัดตั้ง
  - ลูกเสือชาวบ้าน                                        2  รุ่น                     400       คน
  - อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน                       1  กลุ่ม                   63       คน     
  - เยาวชนตำบล                                          1  กลุ่ม                   244      คน
  - กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน                           1  กลุ่ม                   195      คน
  - กรรมการพัฒนาสตรีตำบล                             1  กลุ่ม                   26       คน
  - กลุ่มเกษตร                                              13  กลุ่ม                717      คน
  5.4 แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
                  ตำบลเขาแก้ว มีศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด จัดแสดงถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทดำ  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย มีโบสถ์คริสต์ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์  และมีพระสารีริกธาตุที่เป็นที่เคารพบูชาในตำบล
   
  6.  ศักยภาพของเทศบาลตำบล
  6.1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบล   12   คน
                   ปริญญาตรี                1       คน
                   อนุปริญญา                2      คน
                   มัธยมศึกษา               2      คน
                   ประถมศึกษา              7      คน
  6.2  ผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกเทศมนตรี)               จำนวน     1    คน
  วุฒิการศึกษา         อนุปริญญา
  6.3  คณะบริหาร      จำนวน     8   คน
                         - รองนายกเทศมนตรี              จำนวน     2        คน
                         - เลขานุการผู้บริหาร               จำนวน     1        คน
                         - ที่ปรึกษานายก                   จำนวน     1        คน
                         - ปริญญาตรี                        จำนวน     2         คน         
                         - มัธยมศึกษา                       จำนวน     2         คน
  6.4  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง     จำนวน  53  คน  ประกอบด้วย

  ส่วน/ตำแหน่ง

  จำนวน (คน)
  การศึกษา
  รวม
  (คน)
  สูงกว่า ป.ตรี
  .ตรี
  อนุปริญญา/อาชีวศึกษา
  มัธยมศึกษา
  ประถมศึกษา

  สำนักปลัด

  พนักงานส่วน ทต.
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
  พนักงานจ้างทั่วไป
   
   

  10
  1
  1
  2
   

   
  1
  -
  -
  -
   

   
  6
  -
  -
  -
   
   

  3
  1
  1
  -
   
   

  -
  -
  -
  -
   
   

  -
  -
  -
  2
   
   

  10
  1
  1
  2

  ส่วนการคลัง

  พนักงานส่วน ทต.
  พนักงานจ้างทั่วไป
   

   
  4
  4
   
   

  -
  -
   
   

  3
  1
   

   
  1
  3
   

   
  -
  -
   

   
  -
  -
   

   
  4
  4

  กองช่างโยธา

  พนักงานส่วน  ทต.พนักงานจ้างทั่วไป
   
   

  6
  2
   

   
  -
  -
   

   
  1
  -
   

   
  5
  2
   

   
  -
  -
   

   
  -
  -
   

   
  6
  2
  <


  ©2021 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ถนน นาบอน-สงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
  Khaokaew Subdistrict of Chiangkhan ,Loei
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0701