เมนูหลัก
     
กองคลัง

- การเงินและบัญชี

- แผนการใช้จ่ายเงิน

     
E-Service


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน(เขาแก้วช่วยประชาชน)

     
ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาแก้ว

/UserFiles/File/KhaoKaew_58.pdf

     
ข้อมูลหมู่บ้าน
     
งานประชาสัมพันธ์
 • รายงานกิจการประจำปี 2559
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 6
 • คู่มือบริการประชาชน

 •      
  แผนพัฒนาท้องถิ่น


       
  ข้อมูลระบบสารสนเทศ
       
  การบริหารพัสดุ

       
  ลิ้งหน่วยงานราชการ
       
  แบบสำรวจความคิดเห็น

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
       
  Fanpage
       
  สถิติผู้เยี่ยมชม

   เริ่มนับ 25/พ.ค./2557
  ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
  ขณะนี้
  0 คน
  สถิติวันนี้
  179 คน
  สถิติเมื่อวานนี้ี้
  136 คน
  สถิติเดือนนี้
  2692 คน
  สถิติปีนี้
  33186 คน
  สถิติทั้งหมด
  33186 คน
  IP ของท่านคือ 35.172.203.87
  (Show/hide IP)
       

   
    
  งานกิจการสภา  
   

  งานกิจการสภาเทศบาลประจำปี ๒๕๕๙    
  ประกาศ คำสั่ง หนังสือส่ง หนังสือแจ้งเวียน
  - หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ (๔ ม.ค.๕๙)
  - หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๒๘ มี.ค.๕๙)
  - หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑๒ ส.ค.๕๙)
  - หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๑๘ ส.ค.๕๙)
  - หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (๒๖ ก.ย.๕๙)
  - หนังสือประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ (๒๘ ธ.ค.๕๙)

  รายงานการประชุมสภาฯ
  - ๑.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ (๒๙ม.ค. ๒๕๖๐)
  - ๒.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๒๗ มี.ค.๒๕๖๐)
  - ๓.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐)
  - ๔.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐)
  - ๕.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐)
  - ๖.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ (๓๑ ต.ค.๒๕๖๐)
  - ๗.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๒๙ ธ.ค.๒๕๖๐)
     
       
  งานกิจการสภาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๐    
  ประกาศ คำสั่ง หนังสือส่ง หนังสือแจ้งเวียน
  - ๑.หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ (๒๙ ม.ค. ๒๕๖๐)
  - ๒. หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐)
  - ๓.หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐)
  - ๔.หนังสือประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐)
  - ๕.หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐)
  - ๖.หนังสือประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ (๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐)
  - ๗.หนังสือประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐)
     
  ระเบียบกฎหมายประจำสภาท้องถิ่น    
  ระเบียบกฎหมายประจำสภาท้องถิ่น
  ๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
  ๒) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๓) ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
  ๔) ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๕) ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๖) ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๗) ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๘.) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
  ๙) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑๐) ระเบียบ ก.มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
     
  รายงานการประชุม 2561    
  ๑.รายงานการประชุมมกราคม ๖๑
  ๒.รายงานการประชุมเมษายน ๖๑
  ๓.รายงานการประชุม สามัญ สมัย ๓ ครั้ง ๑
  ๔.รายงานการประชุม สามัญ สมัย ๓ ครั้ง ๒
  ๕.รายงานการประชุม สามัญ สมัย ๓ ครั้ง ๓
  ๖.รายงานการประชุม สามัญ สมัย ๔ ครั้ง ๑
  ๗.รายงานการประชุม สามัญ สมัย ๔ ครั้ง ๒
     
  หนังสือเชิญประชุม 2561    
  ๑.หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๖๑
  ๒.หนังสือเชิญประชุม สามัญ สมัย ๒ ครั้ง ๑ ปี ๒๕๖๑
  ๓.หนังสือเชิญประชุม สามัญ สมัย ๓ ครั้ง ๑ ปี ๒๕๖๑
  ๔.หนังสือเชิญประชุม สามัญ สมัย ๓ ครั้ง ๒ ปี ๒๕๖๑
  ๕.หนังสือเชิญประชุม สามัญ สมัย ๓ ครั้ง ๓ ปี ๒๕๖๑
  ๖.หนังสือเชิญประชุม สามัญ สมัย ๔ ครั้ง ๑ ปี ๒๕๖๑
  ๗.หนังสือเชิญประชุม สามัญ สมัย ๔ ครั้ง ๒ ปี ๒๕๖๑
     
  รายงานการประชุม    
  ๑.รายงานประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
  ๒. รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ๒
  ๓. รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ๑
  ๔. รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที ๑
     
  รายงานการประชุม    
  ๑.รายงานประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
  ๒. รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ๒
  ๓. รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ๑
     
  งานกิจการสภาฯ ประจำปี2563    
  ๑. รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
  ๒. รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
  ๓. รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
  ๔. รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
  ๕. รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
  ๖. หนังสือนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
  ๗. หนังสือนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
  ๘. หนังสือนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
  ๙. หนังสือนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
  ๑๐. หนังสือนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
     

  งานกิจการสภาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๒
     
  ประกาศ คำสั่ง หนังสือส่ง หนังสือแจ้งเวียน    
  ๑.หนังสือส่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
  ๒. หนังสือส่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
  ๓. หนังสือส่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
  ๔. หนังสือส่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
  ๕. หนังสือส่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
  ๗. หนังสือส่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
  ๘. หนังสือส่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
     

   


  ©2021 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ถนน นาบอน-สงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
  Khaokaew Subdistrict of Chiangkhan ,Loei
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0701